ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน


 ข้อมูลการสมัคร

 ข้อมูลผู้ปกครอง (เพื่อการติดต่อ จากทางโรงเรียน) หมายเลขพร้อมเพย์ ของผู้ปกครอง
เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้ ทางโรงเรียนจะทำการคืนเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพย์ที่ท่านได้ให้ไว้